Nadané děti Jesenicka

Nadané děti Jesenicka

Každým rokem se talentovaní studenti základních a středních škol zúčastňují soutěží v oboru, který je jim blízký a v kterém vynikají svými znalostmi a schopnostmi. Vědomostních soutěží, všeobecně známých pod názvem Olympiáda, je celá řada. Školní kola olympiád probíhají již většinou na podzim na jednotlivých školách, z nich pak vzejdou nejlepší žáci a studenti a postoupí do okresního kola. 

Okresní kola pořádá Středisko volného času a zp DVPP DUHA Jeseník, zaštiťují je garanti jednotlivých olympiád a odbornost zajišťuje předmětová komise složená z učitelů a odborníků v daném oboru. Soutěže dlouhodobě rozšiřují základní znalosti žáků v dané oblasti, podporují a motivují talentované a nadané žáky v daném oboru, navazují na RVP daného oboru vzdělání. Dotace na soutěže byla poskytnuta z rozpočtu Olomouckého kraje a ze státního rozpočtu České republiky. Realizace soutěží byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V Olympiádě z českého jazyka plní část odbornou a pak vypracují slohovou práci na zadané téma. V Dějepise se otázky týkají určitého historického období. Letos bylo téma „Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992“. Nechybí však ani obrázky architektury a zajímavých historických osobností. V matematické olympiádě řeší účastníci slohové úkoly i geometrická zadání, chemická olympiáda prověří studenty v chemických znalostech a dovednostech, zeměpisné znalosti se zase projeví v práci s mapou a testu. Skvělým setkáním mladých fyziků je fyzikální Archimediáda, která měla také velkou účast. Oblíbenou soutěží je také Matematický a Přírodovědný klokan, do kterého se zapojují žáci skoro všech jesenických škol. Letos se klokaních soutěží zúčastnilo rekordních 1482 dětí. V letošním roce nedostala finanční podporu matematická soutěž Pythagoriáda, proto se nekonala. Doufáme však, že se v příštím roce na školy tato oblíbená soutěž vrátí.

Příprava jednotlivých soutěží není jednoduchá a probíhá během celého roku. Velkou práci zde odvádí garanti jednotlivých soutěží, kteří sledují dané termíny a připravují účastníkům zadání, poté hodnotí společné s oborovou komisí a zpracovávají výsledky, Žáci a studenti se musí dlouho dopředu připravovat a vzdělávat. Zadání úkolů je vždy tajné a každý ročník má většinou určené nějaké zajímavé ma, kterého se otázky týkají. Soutěžící mají na splnění úkolů daný časový limit.té

Reprezentanti Jesenicka bývají často úspěšní i v krajských kolech soutěží. Smyslem vědomostních soutěží není jen postup do vyšších kol a úspěch v oboru, ale především setkávání nadaných dětí. Našim velkým přáním a úkolem je tyto soutěže podpořit a udržet stejnou kvalitu. Je to jedna z šancí, kdy mají děti možnost své nadání rozvíjet a objevit svůj talent.