Fyzikální olympiáda

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2023/2024 již 65. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

Při výběru na některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru se přihlíží mimo jiné i k tomu, zda se uchazeč zúčastnil fyzikální olympiády a jaký měl v ní úspěch.

Dosavadní ročníky soutěže byly úspěšné. Jsme přesvědčeni, že i v 65. ročníku FO budete pracovat s nadšením, abyste obstáli co nejlépe. Je naším přáním, aby bylo co nejméně škol, kde se do FO nikdo nehlásí. Všichni žáci se zájmem o fyziku by měli mít možnost se této soutěže zúčastnit. Ti nejlepší budou mít možnost soutěžit na 51. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Litvě.

Přejeme vám hodně úspěchů. 

WEB Fyzikální olympiády

Organizace soutěže

Organizační řád Fyzikální olympiády platný od 1. září 2014 

Soutěž FO je řízena celostátně Ústřední komisí fyzikální olympiády České republiky (ÚK FO), který má sekretariát v Hradci Králové. Na řízení soutěže se podílejí krajské (KK FO) a okresní komise FO (OK FO). Soutěž FO je dobrovolná. Kategorie A, B, C, D jsou určeny pro žáky středních škol. Všechny kategorie mají školní a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí ústředním kolem. Pro žáky základních škol jsou určeny kategorie E, F a Archimediáda – kategorie G.

Kategorie A – 4. ročník

Kategorie B – 3. ročník

Kategorie C – 2. ročník

Kategorie D – 1. ročník

Kategorie E – 9. třída

Kategorie F – 8. třída

Kategorie G – 7. třída

Každý řešitel se může zúčastnit i kategorie vyšší, než mu odpovídá, pokud se na to cítí.

Na podporu FO jsou vydávány studijní texty a KK FO pořádají přednášky a soustředění, na která zvou účastníky FO prostřednictvím učitelů na školách. Každý rok pořádáme pro nejlepší účastníky v kategoriích B a C celostátní soustředění na chatě Táňa a pro vítěze ústředního kola v kategorii A je uspořádáno soustředění před mezinárodní fyzikální olympiádou.

Historie a současnost

Fyzikální olympiáda má v České republice dlouhou tradici. Byla založena již roku 1959. Po organizační a odborné stránce ji zajišťuje vědecká společnost Jednota českých matematiků a fyziků (založená roku 1862). Soutěž v současnosti probíhá v kategoriích A, B, C a D pro studenty na střední škole, přičemž kategorie A vrcholí třetím – ústředním – kolem. Ostatní kategorie mají školní a krajská kola. Pro základní školy se soutěž vypisuje v kategoriích E, F, G, které mají vedle školních kol okresní kola. Nejvyšší kategorie E vrcholí krajským kolem.

Na vzniku fyzikální olympiády v bývalém Československu a na jejím počátečním rozvoji v prvních dvaceti letech se významně podílel především prof. RNDr. Rostislav Košťál z Vysokého učení technického v Brně. Zakládal ji nejen jako vrcholovou soutěž středoškoláků, ale jako promyšlený systém, který si klade za cíl vyhledávat a pěstovat talenty na fyziku. Myšlenkou FO se začal zabývat již od roku 1954 (jistým vzorem mu byla již tehdy probíhající matematická olympiáda), zpočátku však nenašel dost potřebných spolupracovníků a tak první pokusné soutěže FO probíhaly až roce 1958 pro tehdejší kraje Olomoucký a Brněnský. V celostátním měřítku začala FO probíhat od školního roku 1959/60 již ve všech tehdejších středoškolských kategoriích A, B, C. Později se pod jeho vedením rozšířila i na dvě kategorie pro základní školy.

Roku 1966 společně s prof. Cz. Ścislowským z Polska a R. Kunfálim z Maďarska inicioval vznik mezinárodní fyzikální olympiády (MFO). Světové společenství fyziků (Mezinárodní unie pro čistou aplikovanou fyziku) ocenilo jeho podíl na vzniku MFO udělením medaile u příležitosti 24. ročníku mezinárodní fyzikální olympiády v roce 1993 v USA (bohužel in memoriam). První MFO se konala v roce 1967 v Polsku (jen za účasti východoevropských zemí), třetí MFO v roce 1969 byla v Brně, desátá v roce 1977 v Hradci Králové. Brzo se k východoevropským zemím připojili i státy západní – Francie (1972), Spolková republika Německo (1974), Švédsko (1976) atd. Dnes se této mezinárodní soutěže zúčastňují řešitelé ze všech pěti kontinentů světa. Například 33. MFO v Indonésii se zúčastnilo 298 studentů ze 67 zemí, 34. MFO na Tchaj-wanu se zúčastnilo 240 studentů z 54 zemí (epidemie SARS způsobila časové posunutí soutěže a zmenšený počet zemí). Naši studenti se ve světové konkurenci vždy umísťují v první čtvrtině pořadí zúčastněných zemí. Za dobu existence České republiky se mezinárodních fyzikálních olympiád zúčastnilo celkem 125 soutěžících, z nichž deset získalo ocenění zlatou medailí: Tomáš Kočka a Martin Beneš v USA (1993), Tomáš Brauner v Kanadě (1997), Jan Houštěk v Itálii (1999), Matouš Ringel v Korei (2004), Pavel Motloch v Íránu (2007), Dalimil Mazáč v Íránu (2007) a ve Vietnamu (2008), Jan Hermann ve Vietnamu (2008) a Jáchym Sýkora v Chorvatsku (2010). Dále naši soutěžící za tuto dobu dvacetiosmi let obdrželi 33 stříbrných medailí, 51 bronzových medailí a 39 soutěžících získalo čestné uznání. V roce 2003 byla ustavena Světová federace fyzikálních soutěží, jejíž první kongres se uskutečnil u příležitosti 33. ročníku MFO v Indonésii za účasti nositele Nobelovy ceny za fyziku prof. Claude Coen-Tannoudji. Členy federace je 66 národních i mezinárodních fyzikálních soutěží, včetně tří soutěží existujících v České republice.

Národní soutěž i účast v mezinárodní soutěži nespočívá jen v řešení náročných problemů, ale je doprovázena doplňkovými formami práce se soutěžícími: organizují se korespondenční semináře, vydávají se studijní materiály pro soutěžící a jejich učitele, kteří studenty vedou. Pravidelně jsou pořádána celostátní soustředění těch nejlepších. Za dobu 65 let existence fyzikální olympiády se z ní podařilo vytvořit jednu ze základních forem mimoškolní péče o žáky základních a středních škol, talentovaných pro fyziku, o níž se ví i v mezinárodním měřítku – v letech 1969 a 1977 proběhly v tehdejším Československu dva ročníky Mezinárodní fyzikální olympiády. Ukázalo se, že dobré výsledky v mezinárodní soutěži musejí být podloženy několikaletou, dobře řízenou přípravou studentů. Centrum této náročné práce s mladými fyzikálními talenty je v současnosti umístěno na Katedře fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Předsedou je doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., prorektor univerzity. Společně s doc. Křížem vede od roku 2013 česká družstva na MFO Mgr. Filip Studnička, Ph.D., rovněž z Univerzity Hradec Králové.