Historie

60 LET DPM - DDM - SVČ - Oslavy 2013

60 LET VZNIKU ZAŘÍZENÍ PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE V JESENÍKU

V letošním roce uplynulo 60 let od zahájení činnosti Domu pionýrů a mládeže (dále jen DPM) v Jeseníku. Jeho vznik je potřeba dát do souvislosti s poválečnou situací v pohraničí, odkud bylo vysídleno velké  množství  Němců a následně bylo toto místo osídlováno lidmi nejrůznějších národností – kromě české, slovenské, rumunské, maďarské, ukrajinské, polské, bulharské, také řecké, kdy v letech 1949 až 1950 našli na Jesenicku domov stovky řeckých občanů. Tím vznikla potřeba (nejen v oblasti volného času) najít sjednocující prvek pro roztříštěnost různých subkultur, u nejmladší generace obzvlášť. Také zavedení jednotné školské soustavy vedlo k růstu tlaku na vznik mimoškolního výchovně  vzdělávacího  zařízení, které  by  metodicky vedlo  výchovu nejmladší generace podle potřeb a záměrů tehdejšího politického i společenského systému. 

Důležitou událostí bylo v roce 1974 převzetí turistické základny ve Švagrově, která po drobných úpravách sloužila hlavně pro letní činnost, tedy pro pořádání letních  pionýrských  táborů. Od roku 1976, v souvislosti se vznikem DPM v Šumperku, získal status městského domu pionýrů a mládeže (MěDPM) a v této době v něm pracovala tři oddělení – oddělení společenských věd, oddělení estetické výchovy a oddělení tělovýchovy. Kromě metodické činnosti organizoval také velké množství celostátně vyhlašovaných soutěží, her a  akcí, jejichž počet dosahoval ročně, až ke dvěma stovkám.  Základ práce však tvořila pravidelná zájmová činnost. Např. v roce 1976 zde pracovalo 23 kroužků, které navštěvovalo asi 370 dětí, v roce 1984 to už bylo 63 zájmových útvarů, mezi které patřily sportovní kroužky, výtvarné kroužky, recitační, maňáskový a dramatický kroužek, kroužek mladých modelářů nebo kroužek mladých techniků. Činnost všech těchto zájmových útvarů nebyla možná bez úzké spolupráce s řadou externích pracovníků. Po roce 1989 pokračovalo toto zařízení ve své činnosti jako Dům dětí a mládeže - DDM.

DPM vznikl jako jeden z prvních v tehdejší Československé republice v roce 1953, tedy dva roky po vzniku Stanice mladých přírodovědců v Jeseníku. Toto období bylo zároveň dobou bouřlivého rozvoje práce pionýrské organizace na Jesenicku, a proto jeho prioritou v počátečním období byla výchova pionýrských vedoucích.Do roku 1967 byl DPM jediným pionýrským zařízením v okrese Jeseník. V roce 1956 došlo ke sloučení se stanicí mladých přírodovědců a od roku 1970 do roku  1976  fungovalo  toto  zařízení,  jako  Okresní dům pionýrů a mládeže v nově vzniklém okrese Jeseník.

V této době vznikají nové zájmové útvary a činnost se přizpůsobuje rozvoji techniky a zájmům dětí a mládeže. Nejrozsáhlejší zájmovou činností jsou kroužky keramiky, počítačů a košíkové. Přestože neměl k dispozici vlastní tělovýchovné zařízení a byl odkázán pouze na používání tělocvičen při základní škole a gymnáziu, zaznamenal v devadesátých letech největší rozvoj právě v oblasti tělovýchovy. V  Jeseníku se pořádalo  velké  množství  krajských  i republikových kol například v kopané, běžeckém lyžování, košíkové, stolním tenise, přespolním běhu a šachu.

            Podle výroční zprávy z roku 1999-2000 pracovalo v té době v DDM 58 kroužků, které navštěvovalo 746 dětí. Pracovali zde čtyři pedagogičtí a tři správní zaměstnanci a kromě pravidelné zájmové činnosti se DDM podílelo na pořádání nejrůznějších soutěží, například olympiády v českém jazyce, recitační soutěže nebo soutěže Mladý historik, také sportovních soutěží v atletice, kopané, stolním tenise, plavání, florbalu a dalších. Významná byla také prázdninová činnost ve formě příměstských táborů v létě zaměřených na výuku jazyků, práci s počítačem a sport, v zimním období na lyžování.                  

            V roce 2006 došlo ke spojení stanice mladých přírodovědců a DDM. Vzniklo Středisko volného času DUHA Jeseník, jehož zřizovatelem je Město Jeseník. Po více než 50ti letech opustily volnočasové aktivity budovu na ulici Otakara Březiny. Nové prostory SVČ DUHA  - hlavní budova, zahrada, čtyři velké skleníky a hvězdárna jsou pro děti dobře přístupné v centru města na Průchodní ulici v areálu bývalého kláštera Sv. Voršily.