GDPR

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO ÚČASTNÍKY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen ZV) A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Středisko volného času a zp DVPP DUHA Jeseník  DUHA Jeseník je povinno se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva účastníků ZV a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou v SVČ DUHA Jeseník zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu účastníků ZV, zákonných zástupců účastníků ZV.

Ředitel Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA Jeseník (SVČ DUHA Jeseník) důsledně zakazuje předávání osobních údajů účastníků ZV třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, aktivit pro žáky).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí, účastníků ZV, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • deník zájmového útvaru,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech účastníků zájmového vzdělávání, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy účastníků ZV na mimoškolních akcích a zájezdech,
 • seznamy účastníků ZV a výsledkové listiny na soutěžích a olympiádách,
 • jména osob, které mohou odvádět nezletilé účastníky ze zájmového vzdělávání,
 • fotografie a videozáznam za účelem propagace SVČ DUHA Jeseník,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl účastníků ZV na výstavách a přehlídkách,
 • číslo bankovního účtu účastníků, případně jejich zákonných zástupců u bezhotovostních plateb za zájmové vzdělávání
 • e-mailové adresy:
  • Souhlas se zpracováním této adresy můžeme získat také na přihlášce do zájmového vzdělávání (v elektronické podobě).
  • Tento souhlas je dobrovolný lze jej kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu našeho sídla.

3. Práva účastníků ZV a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje SVČ DUHA Jeseník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté účastníkům ZV a zákonným zástupcům účastníků ZV se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel SVČ DUHA Jeseník rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Zabezpečení osobních údajů

SVČ DUHA Jeseník má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

  • Dokumenty jsou uloženy podle spisového a skartačního řádu.
  • Nově byla vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů v SVČ DUHA Jeseník.
  • Byla definována osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku.
  • Shromažďují se pouze nezbytné osobní údaje.
  • Již nepotřebné údaje se skartují.
  • Pracovníci musejí zachovávat mlčenlivost o údajích.
  • Údaje se osobám mimo výchovně vzdělávací proces neposkytují.
  • Je stanoven účel a způsob provozování kamerového systému.
  • Je dodržována ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

SVČ DUHA Jeseník jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, účastníků ZV a studentů = musí tedy jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i účastníkům ZV a zákonným zástupcům účastníků ZV. Ve spolupráci s vedením SVČ DUHA Jeseník vyřizuje žádosti o informace od účastníků zájmového vzdělávání a zákonných zástupců účastníků ZV včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1. ID datové schránky  5b36car
2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo: 732 464 854, 732 657 386, 733 281 378
4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník jako spolupořadatel soutěží a přehlídek zpracovává osobní údaje účastníků soutěží a přehlídek, které jsou obsaženy v přihlášce na danou soutěž či přehlídku.

Jedná se o následujícíosobní údaje:

 • identifikační údaje – jméno, přijímení, rok nebo datum narození
 • kontaktní údaje – název a adresa vysílající organizace, telefonické a e-mailové spojení
 • další údaje – zdravotní stav (u sportovních soutěží), speciální zdravotní potřeba (v individuálních případech)

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c), e) a f) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Spisovým a skartačním řádem organizace.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • zařazení zájemců na konkrétní soutěže a přehlídky, včetně příslušné kategorie a organizační příprava soutěží a přehlídek
 • vystavení diplomů, účastnických listů
 • přípravy nezbytné dokumentace k jednotlivým postupovým kolům soutěží či přehlídek (prezenční a výsledková listina, předávací prtokoly, výsledkové listiny)
 • pořízení fotodokumentace, videozáznamu za účelem propagace soutěže či přehlídky
 • možnosti kontaktování účastníka
 • nutnosti archivace a evidence
 • poskytnutí údajů požadovaných státními orgány (např. zanesení údajů do programu Excelence) či orgány územní samosprávy v případě čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů či plnění povinností vyplývajících z právních předpisů
 • dokumentace, prezentace a propagace soutěže či přehlídky, včetně činnosti organizace

Údaje jsou zpracovávny manuálně, předávány mezi organizátory jednotlivých postupových kol a v nezbytném rozsahu zveřejňovány na www.duhajes.cz  Jsou uchovávány po dobu stanovenou organizačními řády jednotlivých soutěží, nejdéle po dobu 5 let. Výsledkové listiny soutěží zařazených do programu MŠMT Excelence jsou v něm evidovány po dobu 10 let. Poté jsou materiály s osobními údaji skartovány.

Kontaktní osoba za SVČ DUHA – Bc. Daniel Krčmář reditel@duhajes.cz