T EXPEDICE 2024

T EXPEDICE 2024
Šestého ročníku projektu pro mladé zvídavé badatele s názvem T-expedice Jeseníky se letos zúčastnilo téměř pět desítek zájemců. Týmy badatelů doplnili pedagogové, muzejníci a externí experti. Kromě dvou hlavních organizátorů – Vlastivědného muzea Jesenicka a SVČ DUHA Jeseník – se zapojilo sedm regionálních institucí. Závěrečnou poster konferenci ve Vodní tvrzi navštívilo téměř 160 zájemců o výsledky badatelů. Během T Expedice proběh také seminář pro pedagogy Práce s nadanými žáky v rámci systému školy, přednášel Mgr. Bc. Josef J. Roušar ve Vlastivědném muzeum Jesenicka.

Letošní T-expedice Jeseníky lákala tématy. Nabídla jich šest. 

Sekce architektury a urbanismu navázala na snahy z minulého roku a věnovala se návrhu úprav urbánního prostoru kolem střední průmyslovky. Návrh spočíval v proměně nevyužívané travnaté plochy „za EMKEM“ v atraktivní prostor pro veřejnost i studenty průmyslovky. Kromě kavárny, multifunkčního hřiště a beachvolejbalových kurtů obsahuje návrh i odpočinkovou zónu pro studenty za rybníkem se streetartovými stěnami, prostorem pro parkour a bludištěm pro menší návštěvníky. Významnou je bezpochyby také ta část návrhu, která počítá s vybudováním parkovacího a kancelářského domu u fotbalového stadionu. Kromě prostoru v okolí průmyslovky řešili mladí badatelé také náměty k oživení vodního příkopu u tvrze. Těm se chce tým podrobněji věnovat příští rok.

Hydrobiologická badatelská sekce zkoumala tůně na Vidnavsku a z hlediska jejich oživení provedla komparaci různých druhů tůní různého stáří. Při odchytech a determinacích byla sbírána data tak, aby mohlo dojít k názorné reprezentaci výsledků formou posteru. Aktivita výzkumníků v této sekci také přispěla k rozšíření muzejních fondů Vlastivědného muzea Jesenicka.

Sekce AI v muzejnictví se zaměřila na možnost využití technologií umělé inteligence při různých oblastech muzejní praxe. V průběhu online přípravy a týdenního prezenčního soustředění se však nepodařilo prokázat zřejmé výhody, ze kterých by bylo možno okamžitě čerpat, s výjimkou užití generátorů obrázků jakožto prvků pro různé grafiky plakátů či publikací. Legislativní složitost některých úkonů v oblasti administrativy zůstává výzvou pro technologické společnosti a využití běžně dostupných nástrojů se neukázalo jako efektivní ani pro oblast sbírkovou a výzkumnou. Badatelé sekce však na závěrečné poster konferenci zdůraznili, že užití nástrojů AI může být efektivní na úrovni jedince, nikoliv ale se zvláštními specifiky pro muzeum.

Entomologická sekce se zabývala biodiverzitou zvolených jesenických stanovišť ve vztahu k míře ovlivnění člověkem. Sběr dat probíhal pomocí entomologických sítěk a smýkaček, determinace pak probíhala přímo na místě, u složitějších exemplářů v laboratoři s přibližovací technikou. Výsledky prošly pokročilým statistickým zpracováním. Překvapením bylo zjištění vysoké druhové rozmanitosti na lokalitách ruderálního charakteru.

Chemická a marketingová sekce se letos zaměřila na produkci tzv. čarodějné masti jako nového produktu Vlastivědného muzea Jesenicka. Mast má jednak nabídnout vhodný suvenýr pro návštěvníky muzejních expozic a jednak připomenout příběh údajných čarodějnic 17. století, které byly často pro své schopnosti zacházet s přírodou pronásledovány, vězněny i popravovány. Receptura vychází z informací z pramenů ze 17. století zpracovaných archivářkou M. Neubauerovou. Součástí práce badatelů bylo vytvoření vhodné marketingové strategie. Mast bude jako produkt nabízena od ledna roku 2025.

Letošní T-expedici Jeseníky doplnili také badatelé a mladí filmaři ze ZŠ Montessori-Vápenná. Ti představili jednak animaci zachycující život afghánské umělkyně a sprejerky čelící tlaku konzervativního vládnoucího režimu a také dva krátké hrané filmy spjaté s dějinami Československa, které spojuje téma hrdinství při odporu proti komunistickému režimu. Promítání filmů i animace přilákalo velké množství zájemců a tým bude na úpravách obou projektů dále pracovat.

T-expedice Jeseníky 2024 byla finančně podpořena ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ze strany Olomouckého kraje. Partnery bylo město Jeseník, společnost Naturfyt Bio, Gymnázium Jeseník, Střední průmyslová škola Jeseník, Základní škola Jeseník a Základní škola Česká Ves. VMJ a SVČ DUHA Jeseník budou akci připravovat i pro rok 2025. Máte-li zvídavé ratolesti ve věku 13 až 19 let, sledujte naše webové stránky.

Fotografie
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024
T EXPEDICE 2024